O NAS

Brzeskie Towarzystwo „Gryf” tworzą ludzie, którym bliska jest „mała ojczyzna” i którzy chcą ocalić od zapomnienia to, co tworzyli poprzednicy.

Nasze przywiązanie do miejsca, w którym żyjemy, z którym łączy nas rodzina, wspomnienia szkolnych lat, wyraża się między innymi w kultywowaniu tradycji, ocalaniu od zapomnienia osób tworzących historię naszego regionu i mających wpływ na jego rozwój gospodarczy i kulturalny.

Organizujemy różnorodne działania, podejmując szereg inicjatyw o charakterze kulturalnym i edukacyjnym. Spotkania, konferencje, sympozja, konkursy, integrują lokalną społeczność, bez względu na wiek. Są też okazją do zdobycia wiedzy o ludziach, którym rodzinna Ziemia Brzeska była bliska i którzy „szli przed nami”, zostawiając tu cząstkę siebie.

Brzeskie Towarzystwo „Gryf” poprzez swoje działania uświadamia lokalnej społeczności, jak wielkie znaczenie miała praca i starania poprzedników.

Historia

W 1971 roku, podczas organizowanych wtedy po raz pierwszy Dni Ziemi Brzeskiej, pojawiła się inicjatywa powołania Towarzystwa Miłośników Ziemi Brzeskiej. Opracowany został, a następnie zatwierdzony decyzją Urzędu Spraw Wewnętrznych Wojewódzkiej Rady Narodowej, statut Towarzystwa. Dnia 19 września 1972 roku podczas uroczystego spotkania w sali Pawilonu Okocimskiego miejscowych działaczy społecznych oraz zaproszonych rodaków pracujących na różnych odpowiedzialnych stanowiskach w kraju, doszło do powołania Towarzystwa, przyjęcia statutu i wyboru władz. Przewodniczącym został Jan Szczepaniec – przewodniczący Prezydium PRN w Brzesku. W skład zarządu, jako skarbnik wszedł też Jan Burlikowski, który faktycznie kierował Towarzystwem, a oficjalnie jako przewodniczący od 1973 roku po rezygnacji Jana Szczepańca.

W chwili założenia Towarzystwo liczyło 88 członków, z biegiem czasu liczba ta wzrosła do 112 członków. Siedziba Towarzystwa mieściła się w pomieszczeniach Biblioteki Pedagogicznej przy brzeskim Rynku. Niezbędne wydatki biurowe i inne pokrywane były wyłącznie ze składek członkowskich i wpisowego. Towarzystwo brało udział przy organizacji Dni Ziemi Brzeskiej, organizowało spotkania z osobami występującymi z referatami dotyczącymi m. in. przeszłości i perspektyw ziemi brzeskiej, problematyki dziejów lokalnych powiatu brzeskiego, zabytków w powiecie brzeskim. Prelegentami byli m. in. doc. Józef Szymański z Instytutu Historii PAN, prof. Jan Kulpa, dr Hanna Pieńkowska – wojewódzki konserwator zabytków z Krakowa. Teksty referatów publikowane były w Zeszytach Brzeskich rozprowadzanych do bibliotek publicznych, szkół, organizacji społecznych, instytucji, zakładów pracy. Towarzystwo było inicjatorem powołania do życia Oddziału Powiatowego PTTK, współdziałając później przy organizowaniu m. in. Jesiennego Rajdu Kwiatów. Kontynuatorem działalności Towarzystwa zostało w późniejszym okresie Brzeskie Towarzystwo „Gryf”.

23 czerwca 1990 r. Walne Zgromadzenie Towarzystwa przyjęło nowy Statut i zmieniło nazwę Stowarzyszenia na Brzeskie Stowarzyszenie GRYF. Statut został zarejestrowany w Sądzie Wojewódzkim w Tarnowie 19 października 1990 r. Stowarzyszenie zmieniło nazwę na Brzeskie Towarzystwo GRYF.

16 czerwca 2023 r. Walne Zgromadzenie Towarzystwo jednomyslnie przyjęło nowy Statut. Nowy Statut został zarejestrowany w KRS w dniu 28 lipca 2023 r. postanowieniem KR.XII NS-REJ.KRS/012379/23/319 Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, Wydziału XII Gospodarczego Krajowego Rejestru Sądowego)

STATUT
Brzeskiego Towarzystwa „ Gryf”
Tekst jednolity uchwalony na Walnym Zgromadzeniu w dniu 16.06.2023 r.

 Rozdział I
 Postanowienia ogólne

§ 1
1. Stowarzyszenie nosi nazwę Brzeskie Towarzystwo „Gryf”’ (zwane dalej: Stowarzyszenie”).
2. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną i jest zarejestrowane w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego.
3. Stowarzyszenie działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 2261 z późn. zm.) oraz postanowień niniejszego Statutu.
4. Stowarzyszenie powołane jest do życia na czas nieoznaczony.

§ 2
1. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Brzesko.
2. Stowarzyszenie działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, a także za granicą. Ewentualna jednak działalność na terenie innego państwa może mieć miejsce w oparciu o przepisy tego państwa.
3. Stowarzyszenie może być członkiem innych organizacji o podobnym profilu działania na zasadach pełnej autonomii.
§ 3
1. Stowarzyszenie może używać, jednakże z poszanowaniem przepisów prawa, własnych pieczęci, znaków graficznych i innych oznakowań.
2. Godłem Stowarzyszenia jest „Srebrny Gryf na karmazynowej tarczy z ciemno-granatową obwódką”. Wizerunek godła Stowarzyszenia znajduje się w załączniku nr 1 do Statutu.

§ 4
Stowarzyszenie może posiadać odznakę organizacyjną, legitymację członkowską, logo i inne odznaki i wyróżniania, których kształt, treść i sposób nadania, noszenia bądź innego używania określa Zarząd Stowarzyszenia.
§ 5
1. Działalność Stowarzyszenia opiera się na pracy społecznej ogółu członków.
2. Do prowadzenia swoich spraw Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników, w tym także członków Stowarzyszenia.
3. W celu prowadzenia określonych spraw Stowarzyszenie może zawierać umowy cywilno-prawne, bądź umowy o pracę.

 Rozdział II
 Cele i sposoby ich realizacji

§ 6
Celem Stowarzyszenia jest:
1) podejmowanie przedsięwzięć zmierzających do rozwoju kulturalnego, gospodarczego i turystycznego miasta Brzeska i Ziemi Brzeskiej,
2) zaznajamianie członków Stowarzyszenia i całego społeczeństwa z historią oraz dorobkiem kulturalnym i gospodarczym Brzeska i Ziemi Brzeskiej,
3) pobudzanie społeczeństwa brzeskiego do działań w duchu patriotyzmu, umiłowania Brzeska i Ziemi Brzeskiej oraz poszanowania dla jej osiągnięć,
4) ochrona przyrody, krajobrazu i zabytków kulturowych Brzeska i Ziemi Brzeskiej.

§ 7
Cele swoje Stowarzyszenie realizuje przez:
1) inicjowanie, propagowanie i branie udziału w realizowaniu ważnych dla mieszkańców Brzeska i Ziemi Brzeskiej zadań kulturalnych, gospodarczych i turystycznych,
2) pielęgnowanie zdobyczy kulturalnych regionu brzeskiego i praca nad dalszym ich rozwojem i pomnażaniem,
3) popularyzowanie wśród młodzieży tematyki regionalnej związanej z Brzeskiem i Ziemią Brzeską,
4) wyrażanie opinii społecznej i współdziałanie w zakresie powyższych zadań statutowych z samorządem lokalnym, instytucjami i lokalnymi przedsiębiorstwami,
5) wydawanie biuletynu „Brzeski GRYF” o profilu kulturalno-społecznym i informowanie w nim o bieżącej działalności Stowarzyszenia,
6) organizowanie i rozwijanie różnych form współpracy dla podnoszenia działalności kulturalnej, gospodarczej i turystycznej,
7) organizowanie odczytów, prelekcji, imprez artystycznych, wycieczek, zebrań, koncertów, wystaw i zjazdów,
8) promowanie talentów w dziedzinie literatury, poezji i sztuki,
9) gromadzenie i właściwe gospodarowanie środkami pieniężnymi składającymi się na majątek Stowarzyszenia i rozwijanie różnych form działalności gospodarczej.

 

Rozdział III
Członkowie, ich prawa i obowiązki. Utrata członkostwa

§ 8
1. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
1) zwyczajnych
2) nadzwyczajnych
3) wspierających
4) honorowych
2. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne, jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, a także osoby prawne, z zastrzeżeniem, że jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, a także osoby prawne mogą być jedynie członkami wspierającymi Stowarzyszenie.
§ 9
1. Członkiem zwyczajnym może być każda osoba fizyczna, będąca obywatelem polskim lub cudzoziemcem zamieszkałym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub za granicą, która spełnia następujące warunki:
1) związana jest z Brzeskiem lub Ziemią Brzeską pochodzeniem, działalnością, zamiłowaniem lub zainteresowaniem,
2) złoży pisemną deklarację przystąpienia do Stowarzyszenia, uzna jego statut i zadeklaruje wkład swojej pracy społecznej dla Stowarzyszenia,
3) wpłaci wpisowe i bieżąco opłacać będzie składki członkowskie,
4) zostanie przyjęta do Stowarzyszenia uchwałą Zarządu Stowarzyszenia.
2. Zarząd Stowarzyszenia, nie później niż w terminie jednego miesiąca od otrzymania deklaracji przystąpienia do Stowarzyszenia, podejmie uchwałę o przyjęciu nowego członka zwyczajnego do Stowarzyszenia.
3. Od uchwały Zarządu Stowarzyszenia o przyjęciu nowego członka zainteresowanym przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia złożone w terminie 14 dni od daty otrzymania uchwały. Uchwała Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia w sprawie odwołania jest podejmowana zwykłą większością głosów i jest ostateczna.
§ 10
1. Członek zwyczajny ma prawo:
1) wybierać i być wybranym do władz Stowarzyszenia,
2) zgłaszać wnioski dotyczące działalności Stowarzyszenia
3) zgłaszać wnioski dotyczące działalności władz Stowarzyszenia,
4) brać udział we wszelkiej działalności Stowarzyszenia,
5) brać udział we wszelkich wydarzeniach organizowanych przez Stowarzyszenia lub związanych z działalnością Stowarzyszenia.
2. Członek zwyczajny jest zobowiązany do:
1) przestrzegania postanowień Statutu i uchwał władz Stowarzyszenia oraz wszelkich innych wewnętrznych aktów Stowarzyszenia,
2) czynnego uczestniczenia w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów,
3) czynnego uczestniczenia w Walnych Zgromadzeniach Członków Stowarzyszenia
4) regularnego opłacania składek członkowskich.
§ 11
1. Członkiem nadzwyczajnym Towarzystwa może zostać każdy małoletni, który spełnia następujące warunki:
1) ukończył 13 rok życia,
2) uzyskał pisemną zgodę prawnego opiekuna w przypadku osób fizycznych, które ukończyły 13 lat jednak nie ukończyły lat 18,
3) po zapoznaniu się ze statutem zadeklaruje przystąpienie do Towarzystwa, a w przypadku osoby, która nie ukończyła 18 lat – przez kandydata i jego opiekuna prawnego,
4) uzyska poręczenie zwykłego członka Towarzystwa.
2. Zarząd Stowarzyszenia, nie później niż w terminie jednego miesiąca od otrzymania deklaracji przystąpienia do Stowarzyszenia oraz wszelkich zgód opiekunów prawnych, o których mowa w ust. 1 powyżej, podejmie uchwałę o przyjęciu nowego członka nadzwyczajnego do Stowarzyszenia.
3. Od uchwały Zarządu Stowarzyszenia o przyjęciu nowego członka zainteresowanym (a w przypadku osób, które nie ukończyły 18 lat – opiekunom prawnym zainteresowanych) przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia złożone w terminie 14 dni od daty otrzymania uchwały. Uchwała Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia w sprawie odwołania jest podejmowana zwykłą większością głosów i jest ostateczna.
§ 12
1. Członkiem wspierającym może być osoba prawna, jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną lub osoba fizyczna, która łącznie spełnia poniższe warunki:
1) świadczy pomoc merytoryczną, rzeczową lub finansową na rzecz Stowarzyszenia,
2) złoży pisemną deklarację przystąpienia do Stowarzyszenia,
3) zostanie przyjęta przez zarząd Stowarzyszenia.
2. Członek wspierający jest zobowiązany popierać działalność Stowarzyszenia w zadeklarowany przez siebie sposób.
3. Członek wspierający ma prawo do udziału z głosem doradczym w pracach Stowarzyszenia.
4. Zarząd Stowarzyszenia, nie później niż w terminie jednego miesiąca od otrzymania deklaracji przystąpienia do Stowarzyszenia, podejmie uchwałę o przyjęciu nowego członka wspierającego do Stowarzyszenia.
5. Od uchwały Zarządu Stowarzyszenia o przyjęciu nowego członka zainteresowanym przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia złożone w terminie 14 dni od daty otrzymania uchwały. Uchwała Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia w sprawie odwołania jest podejmowana zwykłą większością głosów i jest ostateczna.
§ 13
1. Członkiem honorowym może być każda osoba szczególnie zasłużona w realizacji celów Stowarzyszenia.
2. Godność członka honorowego jest nadawana uchwałą Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia podejmowaną zwykłą większością głosów.
3. Członek honorowy ma prawo do udziału w Walnych Zgromadzeniach Członków Stowarzyszenia z głosem doradczym, a także do uczestniczenia w pracach Stowarzyszenia.
§ 14
1. Członkowie nadzwyczajni i wspierający nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego. Mogą brać udział w Walnych Zgromadzeniu Członków Stowarzyszenia z głosem doradczym.
2. Członkowie honorowi posiadają bierne oraz czynne prawa wyborczego. Mogą brać też czynny udział w Walnych Zgromadzeniu Członków Stowarzyszenia.
3. Członkowie nadzwyczajni, wspierający oraz honorowi mają prawo do:
1) zgłaszać wniosków dotyczące działalności Stowarzyszenia
2) brać udział we wszelkiej działalności Stowarzyszenia,
3) brać udział we wszelkich wydarzeniach organizowanych przez Stowarzyszenia lub związanych z działalnością Stowarzyszenia.
4. Członkowie nadzwyczajni, wspierający oraz honorowi zobowiązani są do przestrzegania postanowień Statutu i uchwał władz Stowarzyszenia oraz wszelkich innych wewnętrznych aktów Stowarzyszenia.
5. Członkowie nadzwyczajni, wspierający i honorowi są zwolnieni z uiszczania składek członkowskich.
§ 15
1. Utrata członkostwa następuje na skutek:
1) pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Zarządu Stowarzyszenia,
2) pozbawienia członkostwa uchwałą zarządu z powodów:
a) nieprzestrzegania postanowień Statutu, uchwał władz Stowarzyszenia oraz innych aktów wewnętrznych Stowarzyszenia,
b) nieusprawiedliwionego zalegania ze składkami członkowskimi przez okres co najmniej sześciu miesięcy,
c) działalności niezgodnej z celami Stowarzyszenia lub na jego szkodę,
d) utraty praw publicznych na mocy prawomocnego wyroku sądu,
e) na pisemny wniosek co najmniej 1/5 wszystkich członków Stowarzyszenia.
3) likwidacji, rozwiązaniu lub zaprzestania prowadzenia działalności w inny sposób przez osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną po uprzednim pisemnym powiadomieniu Stowarzyszenia,
4) śmierci osoby fizycznej będącej członkiem Stowarzyszenia.
2. Utrata członkostwa następuje na mocy uchwały Zarządu Stowarzyszenia o pozbawieniu członkostwa albo o przyjęciu rezygnacji.
3. Od uchwały Zarządu Stowarzysz o pozbawieniu członkostwa w Stowarzyszeniu zainteresowanym przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia złożone w terminie 14 dni od daty otrzymania uchwały. Uchwała Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia w sprawie odwołania jest podejmowana zwykłą większością głosów i jest ostateczna.
§16
Utrata członkostwa nie zwalnia z uregulowania zobowiązań finansowych, w tym zobowiązań zaległych, wobec Stowarzyszenia do momentu utraty członkostwa, z wyjątkiem śmierci osoby fizycznej będącej członkiem Stowarzyszenia.
§ 17
1. Zarząd Stowarzyszenia, na mocy uchwały, ma prawo z ważnych przyczyn zawiesić członka w jego prawach. Uchwała taka wymaga podania przyczyny zawieszenia.
2. Od uchwały Zarządu Stowarzyszenia o zawieszeniu członka w jego prawach, zainteresowanym przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia złożone w terminie 14 dni, od daty otrzymania uchwały. Uchwała Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia w sprawie odwołania jest podejmowana zwykłą większością głosów i jest ostateczna.

Rozdział IV
Władze Stowarzyszenia

§ 18
1. Władzami Stowarzyszenia są:
1) Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia,
2) Zarząd,
3) Komisja Rewizyjna,
4) Sąd Koleżeński
2. Członków wchodzących w skład Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz Sądu Koleżeńskiego wybiera Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia, na mocy uchwały podejmowanej w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów. Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia może zdecydować o przeprowadzeniu w powyższych sprawach głosowania tajnego.
3. Członek Stowarzyszenia nie może piastować funkcji więcej niż w jednym organie Stowarzyszenia.
4. Kadencja członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz Sądu Koleżeńskiego trwa cztery lata.
5. Członkowie władz, o których mowa w ust. 4 powyżej, mogą sprawować swoje funkcje nie dłużej niż przez dwie kadencje.
6. Jeżeli w okresie kadencji zmniejszy się skład Zarządu, Komisji Rewizyjnej lub Sadu Koleżeńskiego, wówczas Zarząd Stowarzyszenia jest zobowiązany do niezwłocznego zwołania Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia w celu dokonania wyboru brakujących członków władz Stowarzyszenia.
7. Władze Stowarzyszenia, których kadencja zakończyła się, działają do chwili ukonstytuowania się nowo wybranych władz i zobowiązane są przekazać protokolarnie dokumenty z działalności oraz majątek Stowarzyszenia.

§ 19
1. Uchwały Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego związku zapadają większością głosów, w głosowaniu jawnym, w obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
2. Uchwała (decyzja) Zarządu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia w celu wybrania nowych członków Zarządu, w przypadku o którym mowa w § 18 ust. 6 Statutu, może zostać podjęta jednoosobowo.
3. Uchwały Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów, chyba że Statut stanowi inaczej, przy obecności co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania – w pierwszym terminie i większością głosów bez względu na liczbę obecnych – w drugim terminie.

Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia

§ 20
1. Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia podejmuje decyzje w formie uchwał.
a) uchwały Walnego Zgromadzenia Członków zapadają zwykłą większością głosów;
b) uchwały dotyczące zmiany Statutu i rozwiązania Towarzystwa wymagają większości 2/3 głosów.
2. Dla ważności Walnego Zgromadzenia Członków potrzebna jest obecność:
a) w I terminie przynajmniej połowy Członków Stowarzyszenia uprawnionych do głosowania.
b) w II terminie Walne Zgromadzenie Członków jest ważne bez względu na liczbę obecnych członków uprawnionych do głosowania.
3. Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
4. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków zwoływane jest przez Zarząd raz w roku w celu zatwierdzenia wszelkich sprawozdań z działalności Stowarzyszenia i poszczególnych organów. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia jest także zwoływane przez Zarząd w celu wybrania nowych członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej lub Sądu Koleżeńskiego, po upływie kadencji tych władz (tj. co cztery lata).
5. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia jest zwoływane w każdej innej sprawie, w której wymagana jest uchwała Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia.
6. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków zwołuje Zarząd:
1) z własnej inicjatywy,
2) na pisemny wniosek Komisji Rewizyjnej lub
3) na pisemny wniosek co najmniej 1/3 członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
7. Walne Zgromadzenie Członków załatwia tylko te sprawy, dla których zostało zwołane i które określono w porządku obrad. Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia może rozszerzyć porządek obrad tylko i wyłącznie w sytuacji, gdy w obradach uczestniczy co najmniej ¾ członków zwykłych Stowarzyszenia i nikt z nich nie zgłosił sprzeciwu.
8. O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia, Zarząd zawiadamia członków, z co najmniej miesięcznym wyprzedzeniem. Na 14 dni przed terminem Zgromadzenia Zarząd powinien rozesłać materiały sprawozdawcze.
9. Zaproszenia i materiały na Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia należy przesłać listem poleconym lub kurierem na adres korespondencyjny podany przez członka Stowarzyszenia. W przypadku, gdy członek Stowarzyszenia podał swój adres e-mail zaproszenie oraz materiały mogą być przesłane drogą elektroniczną na ten adres e-mail.

§ 21
1. W Walnym Zgromadzeniu Członków Stowarzyszenia biorą udział:
1) członkowie Stowarzyszenia zwyczajni oraz honorowi, którzy posiadają bierne i czynne prawo wyborcze, a także prawo głosowania podczas obrad Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia,
2) członkowie nadzwyczajni i wspierający, którzy dysponują głosem doradczym.
2. Członkowie Stowarzyszenia zwyczajni oraz honorowi mogą brać udział w Walnym Zgromadzeniu Członków Stowarzyszenia oraz oddawać swoje głosy: osobiście albo przez pełnomocnika. Pełnomocnikiem może być tylko i wyłącznie inny członek Stowarzyszenia. Pełnomocnictwo powinno być udzielone w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Tak udzielone pełnomocnictwo winno zostać doręczone Stowarzyszeniu najpóźniej w dniu odbycia Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia.
§ 22
1. Do uprawnień Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia należy:
1) uchwalenie Statutu i dokonywanie jego zmian i wykładni,
2) uchwalanie programów i kierunków działania władz Stowarzyszenia,
3) udzielenie absolutorium członkom Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej,
4) wybór i odwoływanie członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz Sądu Koleżeńskiego,
5) wyrażanie zgody na nabycie lub zbycie przez Stowarzyszenie nieruchomości,
6) wyrażanie zgody na nabycie lub zbycie przez Stowarzyszenie ruchomości, których wartość przewyższa kwotę 5.000,00 zł (pięć tysięcy złotych),
7) wyrażanie zgody na przystąpienie do spółki, spółdzielni lub innej organizacji
gospodarczej oraz utworzenie fundacji,
8) podejmowanie uchwał w sprawie nadania członkostwa honorowego,
9) uchwalanie regulaminów działania władz Stowarzyszenia,
10) podejmowanie uchwał o rozwiązaniu Stowarzyszenia, a także sposobie rozwiązania i przeznaczeniu jego majątku,
11) rozstrzyganie odwołań od uchwał Zarządu i od uchwał Sądu Koleżeńskiego,
12) rozpatrywanie wszelkich innych spraw wskazanych w Statucie,
13) ustalanie wysokości składek członkowskich.
2. Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium władzom Stowarzyszenia podejmowane są w głosowaniu tajnym.

§ 23

Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia obraduje na podstawie każdorazowo uchwalonego przez siebie regulaminu, którego projekt przedstawia Zarząd.

Zarząd Stowarzyszenia

§ 24
1. Zarząd jest organem wykonawczym Stowarzyszenia, a także reprezentuje Stowarzyszenie i kieruje jego bieżącą działalnością.
2. Do zakresu działania Zarządu należą wszelkie sprawy, które nie są zastrzeżone prawem lub na mocy Statutu do właściwości Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia, Komisji Rewizyjnej lub Sądu Koleżeńskiego.
3. Do zadań Zarządu należy między innymi (lecz nie tylko):
1) reprezentowanie Stowarzyszenie na zewnątrz,
2) powoływanie do życia oddziałów terenowych, sekcji, kół i komisji, koordynowanie ich działalności oraz udzielanie pomocy oddziałom terenowym w realizacji działań statutowych,
3) zarządzanie majątkiem i funduszami Stowarzyszenia,
4) składanie Walnemu Zgromadzeniu Członków Stowarzyszenia sprawozdań ze swojej działalności,
5) zawieranie umów cywilno-prawnych, prowadzenie rachunkowości i korespondencji Stowarzyszenia,
6) występowanie do Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia z wnioskiem o nadanie godności członka honorowego Stowarzyszenia,
7) zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków,
8) podejmowanie uchwał o przyjęciu w poczet członków Stowarzyszenia,
9) podejmowanie uchwał o zawieszeniu członka w prawach członkowskich,
10) podejmowanie uchwał o pozbawieniu członkostwa w Stowarzyszeniu,
11) udzielaniu wszelkich pełnomocnictw lub upoważnień do działania w imieniu i na rzecz Stowarzyszenia,
12) występowanie, z zachowaniem przepisów prawa, do właściwych organów lub instytucji z wnioskiem o nadanie członkowi Stowarzyszenia medali, odznaczeń lub innych wyróżnień samorządowych lub państwowych.

§ 25
1. Zarząd składa się od 4 do 7 członków wybranych przez Walne Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia na łączną czteroletnią kadencję.
2. Zebrania Zarządu powinny się odbywać co najmniej raz w miesiącu, jednak nie rzadziej niż raz na kwartał.
3. Zarząd podejmuje decyzje w formie uchwały.
4. W zebraniach Zarządu mogą uczestniczyć z głosem doradczym członkowie Komisji Rewizyjnej, członkowie stowarzyszenia i zaproszeni przez Zarząd goście.
§ 26
1. Osoby wchodzące w skład Zarządu są powoływane na następujące funkcje:
1) Prezes Zarządu,
2) Wiceprezesi Zarządu,
3) Sekretarz Zarządu,
4) Skarbnik Zarządu,
5) Członkowie Zarządu.
2. W sprawach nie cierpiących zwłoki decyzje mogą być podjęte przez dwóch członków Zarządu. Wszelkie decyzje podjęte w trybie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, wymagają zatwierdzenia na najbliższym posiedzeniu Zarządu w formie uchwały, pod rygorem nieważności.
§ 27

1. Do składania oświadczeń w imieniu Stowarzyszenia wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu, z zastrzeżeniem, że w sprawach finansowych wymagana jest kontrasygnata Skarbnika.
2. Oświadczenia składane Stowarzyszeniu oraz doręczenia pism Stowarzyszeniu mogą być dokonywane wobec jednego członka Zarządu.

Komisja Rewizyjna

§ 28
1. Komisja Rewizyjna jest organem Stowarzyszenia, który sprawuje kontrolę nad działalnością Stowarzyszenia.
2. Komisja składa się od trzech do pięciu członków wybranych przez Walne Zgromadzenie Członków. Komisja Rewizyjna ze swego grona wybiera Przewodniczącego, Zastępcę i Sekretarza.
3. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być wybierani do innych władz Stowarzyszenia i być zatrudniani w Stowarzyszeniu.
4. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej zwoływane są przez jej przewodniczącego, nie rzadziej niż raz na kwartał.
§ 29
Komisja Rewizyjna:
1) kontroluje działalność Stowarzyszenia,
2) kontroluje działalność Zarządu, w tym sprawozdanie i bilans przyjęty przez Zarząd,
3) sporządza sprawozdanie wraz z oceną działalności Stowarzyszenia i jego Zarządu, które jest następnie rozpatrywane przez Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia,
4) wnioskuje o udzielenie absolutorium Zarządowi przez Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia,
5) może wnioskować o zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia w razie braku jego zwołania przez Zarząd w terminie określonym,
6) może wnioskować o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia,
7) może wnioskować do Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia o odwołanie członka Zarządu. Taki wniosek wymaga pisemnego uzasadnienia,
8) może wnioskować do Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia o odwołanie Zarządu. Taki wniosek wymaga pisemnego uzasadnienia

Sąd Koleżeński
§ 30

1. Sąd Koleżeński jest wewnętrznym organem Stowarzyszenia i składa się z trzech członków, wybieranych na Walnym Zgromadzeniu Członków na okres czteroletniej kadencji.
2. Członkowie Sądu Koleżeńskiego mogą uczestniczyć w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.
3. Decyzje Sądu Koleżeńskiego zapadają w formie uchwały, od której przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia. Odwołanie może złożyć strona postepowania przed Sądem Koleżeńskim w terminie 14 dni od daty doręczenia uchwały. Uchwała Sądu Koleżeńskiego każdorazowo wymaga zwięzłego uzasadnienia, a to przedstawienia motywów rozstrzygnięcia.
4. Do obowiązków Sądu Koleżeńskiego należy:
1) rozpatrywanie spraw o naruszenie przez członków postanowień Statutu,
2) rozstrzyganie sporów między członkami Stowarzyszenia a władzami Stowarzyszenia,
3) rozstrzyganie sporów między władzami Stowarzyszenia, w tym sporów kompetencyjnych,
4) składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zgromadzeniu Członków Stowarzyszenia,
5) sporządzanie protokołów z czynności Sądu Koleżeńskiego.

Rozdział V
Majątek Stowarzyszenia. Składki członkowskie

§ 31
1. Majątek Stowarzyszenia stanowią: nieruchomości, ruchomości, prawa majątkowe i fundusze.
2. Stowarzyszenie uzyskuje środki finansowe na działalność statutową ze:
1) wpisowego i składek członkowskich,
2) działalności statutowej,
3) środków z funduszy publicznych,
4) dotacji, subwencji,
5) grantów
6) dochodów / przychodów z majątku nieruchomego i ruchomego Stowarzyszenia/,
7) darowizn, spadków, zapisów,
8) wpływów z loterii, zbiórek publicznych, kwest,
9) świadczeń członków wspierających,
10) dochodów z działalności gospodarczej,
11) sponsoringu,
12) odsetek od kapitału.
3. Środki pieniężne Stowarzyszenia są przechowywane na rachunku bankowym Stowarzyszenia.
4. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą.
5. Majątek Stowarzyszenia może być wykorzystywany wyłącznie na działalność statutową Stowarzyszenia.

§ 32

1. Składki członkowskie są wpłacane na rachunek bankowy Stowarzyszenia wskazany przez Zarząd Stowarzyszenia do 31 stycznia roku którego dotyczą.
2. Wysokość składek członkowskich co roku ustala uchwałą Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia.
3. Nowo przyjęci członkowie za pierwszy okres opłacają składki w pełnej wysokości.

§ 33
Zabrania się:
1) udzielania pożyczek lub zabezpieczeń majątkowych z majątku należącego do Stowarzyszenia, w stosunku do jego członków, członków organów Stowarzyszenia, pracowników Stowarzyszenia oraz osób, z którymi ww. członkowie lub pracownicy pozostają w związku małżeńskim, wspólnym pożyciu, stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa, przysposobienia, opieki lub kurateli,
2) przekazywania majątku Stowarzyszenia na rzecz osób, o których mowa w pkt 1) powyżej na zasadach innych niż w stosunku od osób trzecich, w szczególności przekazania majątku Stowarzyszenia lub jego części, bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
3) wykorzystania majątku Stowarzyszenia na inne cele niż cele statutowe,
4) zakupu towarów lub usług od osób, o których mowa w pkt 1) powyżej na zasadach mniej korzystnych, a to np. po cenach wyższych niż ceny rynkowe.

§ 34
1. Okresem rachunkowym i sprawozdawczym jest rok kalendarzowy.
2. Rachunkowość Stowarzyszenia winna być prowadzona zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami,
3. Decyzje w sprawach majątkowych, a także nabycia, zbycia lub obciążenia majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd, z tym zastrzeżeniem, że każdorazowo jest wymagana kontrasygnata Skarbnika Zarządu.
4. Dokumenty finansowe podpisują Prezes lub upoważniony członek Zarządu łącznie ze Skarbnikiem Zarządu.
5. Umowy, pełnomocnictwa oraz wszelkie oświadczenia woli, które wiążą się z powstaniem zobowiązania pieniężnego lub zmianą w majątku Stowarzyszenia wymagają dla swojej ważności podpisania przez Zarząd zgodnie z reprezentacją, a także kontrasygnaty Skarbnika Zarządu, albo podpisania przez osobę do tego upoważnioną przez Zarząd oraz kontrasygnaty Skarbnika Zarządu.

Rozdział VI
Postanowienia końcowe.

§ 35
1. Uchwała Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia w sprawie: zmiana Statutu lub rozwiązanie Stowarzyszenia, jest obejmowana kwalifikowaną większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
2. Wniosek o zmianę Statutu mogą zgłosić – Zarząd, Komisja Rewizyjna lub 1/3 członków zwyczajnych w terminie miesiąca przed Walnym Zgromadzeniem Członków Stowarzyszenia.
3. Zmiana Statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia winny być umieszczone w porządku obrad Walnego Zgromadzenia Członków.
4. Uchwała Walnego Zgromadzenia Członków o rozwiązaniu Stowarzyszenia określa jednocześnie sposób likwidacji oraz cel na jaki ma być przeznaczony majątek Stowarzyszenia i wymaga zatwierdzenia przez władzę rejestracyjną.
5. Prawo do wewnętrznej wykładni Statutu przysługuje Walnemu Zgromadzeniu Członków Stowarzyszenia.

 § 36

1. W sprawach nieuregulowanych w statucie stosuje się odpowiednie przepisy polskiego prawa, w szczególności ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach.
2. Statut lub zmiana Statutu wchodzi w życie z dniem wpisania zmiany do Krajowego Rejestru Sądowego.