Rok 2022

11 lipca 2022 r.
Delegacja Brzeskiego Towarzystwa GRYF wzięli udział w miejskich obchodach 79. Narodowego Dnia Pamięci Ofiar Ludobójstwa dokonanego przez ukraińskich nacjonalistów na obywatelach II Rzeczypospolitej.
Szerzej o tych tragicznych wydarzeniach, jakie miały miejsce 11 lipca 1943 r. przeczytacie Państwo w najbliższym 75 numerze Biuletynu BRZESKI GRYF.

30 czerwca 2022 r.
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Brzesku zaprosiła 30 czerwca 2022 r. na godz. 18.00 (afisz) miłośników historii Brzeska, w tym Zarząd BT GRYF, na pokaz filmu dokumentalnego o Rodzinie Goetzów Okocimskich pt. „Będziemy Polakami”, poprzedzony spotkaniem z jego twórcami – Panią Joanną Zając, autorką scenariusza i jedną z reżyserów filmu, Panami Mirosławem Krzyszkowskim i Markiem Zającem, reżyserami filmu.
Za zgodą ze strony Fundacji MOVART – producenta filmu i dysponenta praw do niego podajemy tutaj link do filmu

20 czerwca 2022
BT „Gryf” w ramach jubileuszu 50-lecia działalności organizuje dla młodzieży konkurs wiedzy (regulamin Konkursu) pod hasłem „Oni tworzyli historię Ziemi Brzeskiej” którego celem jest popularyzacja historii regionu oraz osób związanych z Ziemią Brzeską.
Konkurs o zasięgu powiatowym jest przeznaczony dla uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych oraz uczniów szkół ponadpodstawowych powiatu Brzeskiego.
Odbędzie się on pod patronatem Burmistrza Miasta i Starosty Powiatu Brzeskiego.
Zależy nam na tym, aby pedagodzy zachęcili uczniów do udziału w tym konkursie, ponieważ będzie on okazją do poznania historii naszego regionu i wytworzenia głębszej więzi ze swoją małą ojczyzną.

17 czerwca 2022 r.
BT „Gryf” w dniu 17 czerwca 2022 roku zaprosiło (afisz) na otwarte spotkanie w Auli RCKB w Brzesku z mgr Natalią Ożegalską-Łukasik. Tematem spotkania był, podobnie jak tydzień wcześniej w Krakowie „Barbarzyńca w Kraju Środka – chiński savoir-vivre, czyli o etykiecie zachowania przy stole. prezentach, przesądach”. Prelegentka z bardzo ciekawym wykładem odwiedziła swoje rodzinne miasto. Aktualnie zawodowo związana z Instytutem Studiów Międzykulturowych UJ, gdzie pracuje naukowo i realizuje się w pracy dydaktycznej. Tematyka wykładu okazała się interesującą dla wielu członków Stowarzyszenia i mieszkańców Brzeska. Liczne grono uczestników spotkania zaspokoiło swoją ciekawość i otrzymało dużą dawkę wiedzy o tym najludniejszym kraju na świecie.

10 czerwca 2022 r.
Brzeskie Towarzystwo GRYF zorganizowało 10 czerwca 2022 r. kolejne Spotkanie „Brzesko w Krakowie”. Miało ono miało miejsce w kawiarence Collegium Maius Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Spotkanie uświetnił wykład mgr Natalii Ożegalskiej-Łukasik pt. „Barbarzyńca w Kraju Środka – chiński savoir-vivre, czyli o etykiecie zachowania przy stole. prezentach, przesądach”. Wygłoszony przez nią wykład został przyjęty z dużym zainteresowaniem i przekroczył ustalone wcześniej ramy czasowe spotkania. Było to zasługą nie tylko znakomitego przekazu wiedzy ale samego tematu.

3 maja 2022 r.
Tradycyjnie jak od wielu lat, delegacja Brzeskiego Towarzystwa GRYF w osobach Prezesa Zarządu i Skarbnika wzięła udział w uroczystościach rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

31 marca 2022 r.
31 marca 2022 r. odbyło się Walne Zgromadzenie Brzeskiego Towarzystwa GRYF, podczas którego złożone zostały: Sprawozdania z pracy Zarządu i Sprawozdanie finansowe. Udzielono absolutorium ustępującemu Zarządowi oraz wybrano nowy Zarząd w składzie: Mieczysław Mietła – Prezes, Jerzy Ożegalski – Z-ca Prezesa, Maria Marek – Sekretarz, Katarzyna Ożegalska – Skarbnik, Małgorzata Cuber – Członek Zarządu, Piotr Duda – Członek Zarządu, Tomasz Gurgul – Członek Zarządu.

od lewej: Mieczysław Mietła – Prezes BT „Gryf”, prof. Marian Stolarczyk, Tomasz Latocha – Burmistrz Brzeska,
prof. Włodzimierz Sady, prof. Janina Wyczesany

31 marca 2022 r.
W Starostwie Powiatowym w Brzesku podpisana została umowa na kwotę 3.000,00 PLN na projekt pn. „Oni tworzyli historię” pozyskana w ramach ogłoszonego przez Starostwo otwartego konkursu ofert. W ramach realizacji zadania publicznego BT „Gryf” zorganizuje od kwietnia do października szereg działań:
1. Powiatowy Konkurs Wiedzy pod hasłem „Oni tworzyli historię Ziemi Brzeskiej”, w dwóch kategoriach: szkoły podstawowe i ponadpodstawowe.
2. Spotkanie „Nieobecnych pojawią się cienie” w Regionalnym Centrum Kulturalno-Bibliotecznym w Brzesku dotyczące życia i działalności Jana Burlikowskiego, kronikarza Brzeska. Wykład okolicznościowy 12 października 2022 wygłosi syn kronikarza Pan Stanisław Burlikowski.
3. Wydanie przez Stowarzyszenie okolicznościowego i rozszerzonego biuletynu Brzeskiego GRYF ilustrującego dorobek Jana Burlikowskiego, który otrzymają wszyscy uczestnicy spotkania. Oprawę muzyczną spotkania przygotuje Miejski Ośrodek Kultury, we współpracy z którym realizowane będzie zadanie. Odczytane zostaną też fragmenty Kronik Powiatu Brzeskiego Jana Burlikowskiego, które będzie można otrzymać w prezencie.
4. Konferencja pt: „Wpływ trzech pokoleń Goetzów-Okocimskich na rozwój rolnictwa, gospodarki oraz edukacji i kultury w Polsce Południowo-Wschodniej na przełomie XIX i XX wieku”, która odbędzie się 13 października 2022 r. w RCKB w Brzesku. Referaty wygłoszone na konferencji zostaną opracowane i będą stanowić podstawę do wydania materiałów pokonferencyjnych w formie książki dokumentującej wiele nowych, do tej pory nieznanych lub zapomnianych faktów dotyczących rodziny Goetzów.
5. Organizacja wystawy pt. „Oni tworzyli historię Ziemi Brzeskiej”. Ideą przedsięwzięcia będzie przybliżenie sylwetek, tych którzy tworzyli historię naszej Małej Ojczyzny m.in. Goetzów Okocimskich i Jana Burlikowskiego.

Wszystkie zaplanowane działania są zgodne z działalnością statutową BT Gryf i mają na celu pielęgnowanie tradycji i wiedzy historycznej. Aktywizują i integrują lokalną społeczność.

30 marca 2022 r.
Rada Miasta Brzeska przychyliła się do naszych wieloletnich starań i uhonorowała Jana Burlikowskiego, podejmując uchwałę w sprawie nadania terenowi zieleni znajdującemu się przed RCKB w Brzesku nazwy – Skwer Jana Burlikowskiego.

Rok 2020

14 kwietnia 2020 r.
BT „Gryf” zaprosiło 14 kwietnia 2020 r. na otwarte spotkanie w Dworku Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie przy ul. Balickiej z prof. Włodzimierzem Sadym, Rektorem Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. Tematem spotkania była prezentacja osiągnięć Uniwersytetu w ostatnich latach ale też związki Jego Magnificencji z powiatem Brzeskim. (źródło – Biuletyn GRYF nr. 69, marzec 2020)

14 stycznia 2020 r.
W dniu 14 stycznia 2020 roku w Collegium Maius odbyło się tradycyjne spotkanie noworoczne Brzeskiego Towarzystwa GRYF z udziałem zaproszonych gości w osobach: Rektora Uniwersytetu Rolniczego Prof. Włodzimierza Sadego i Burmistrza Miasta Brzeska Tomasza Latochy. Otwierając spotkanie, prezes Mieczysław Mietła powitał przybyłych na pierwsze spotkanie w nowym roku członków „Gryfa ” i przekazał obecnym i ich rodzinom serdeczne życzenia noworoczne. Następnie prezes Mieczysław Mietła poprosił biorącego po raz pierwszy udział w naszym spotkaniu w Krakowie, Burmistrza Tomasza Latochę o krótkie zaprezentowanie swojej osoby i poinformowanie zebranych o problemach jakie napotkał w ponad rocznym zarządzaniu Miastem i Gminą, a także o sukcesach które są coraz częściej zauważone przez mieszkańców gminy. (źródło – Biuletyn GRYF nr. 69 marzec, 2020)

Rok 2019

15 październik 2019 r.
BT „Gryf” w dniu 15 października 2019 roku zaprosiło na otwarte spotkanie w Sali Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Brzesku z dr hab. Tomaszem Konopką. Tematem spotkania była „Medycyna sądowa a historia”. Już po raz drugi, w krótkim odstępie czasu z bardzo ciekawym wykładem odwiedził swoje rodzinne miasto dr hab. Tomasz Konopka, Kierownik Zakładu Medycyny Sądowej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Mogło by się wydawać, że tematyka związana z działalnością tego Zakładu nie zainteresuje członków naszego stowarzyszenia i mieszkańców Brzeska. Stało się jednak inaczej, zainteresowanie tą tematyką było nad wyraz duże i zapewne wszyscy uczestnicy spotkania zaspokoili swoją ciekawość i otrzymali dużą dawkę wiedzy. (źródło – Biuletyn GRYF nr. 68, styczeń 2020)

Dr hab. Tomasz Konopka z żoną (w środku).

25 lipiec 2019
Brzeskie Towarzystwo GRYF zorganizowało 25 lipca 2019 r. 53-cie Spotkanie „Brzesko w Krakowie”. Miało ono miało miejsce w kawiarence Collegium Maius Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Spotkanie uświetnił wykład prof. Kazimierza Korusa pt. „Godność i Wolność – greckie źródła tożsamości europejskiej”. Wygłoszony przez niego wykład został przyjęty z dużym zainteresowaniem i znacznie przekroczył ustalone wcześniej ramy czasowe spotkania. Było to zasługą znakomitego przekazu sporej dawki wiedzy oraz samego tematu który jest wciąż aktualny i nurtuje ludzkość od wieków. Na wstępie Profesor zaznaczył, że do wygłaszania wykładów inspiruje i zachęca go od wielu lat były, długoletni prezes naszego Towarzystwa – dr Andrzej Małysa.
(źródło – Biuletyn GRYF nr. 67, wrzesień 2019)

Prof. Kazimierz Korus w rozmowie z panią Anną Krupską-Śliwiak

13 czerwiec 2019 r.
W regionalnym Centrum Kulturalno-Bibliotecznym w Brzesku odbyło się bardzo ciekawe spotkanie uczniów ze Szkoły Podstawowej i Brzeskiego Gimnazjum z mgr Januszem Przybylskim. Tematem spotkania był ponad godzinny wykład o żeglarstwie i tematyce morskiej. Prelegent jest jachtowym sternikiem morskim i ma za sobą wiele odbytych rejsów po morzach i oceanach świata. (źródło – Biuletyn GRYF nr. 68, styczeń 2020)

 

Spotkanie Janusza Przybylskiego z młodzieżą

22 maja 2019 r.
Brzeskie Towarzystwo GRYF zorganizowało 22 maja 2019 r. 53-cie Spotkanie „Brzesko w Krakowie”. Miało ono miało miejsce w kawiarence Arcybractwa Miłosierdzia, na pierwszym piętrze przy ul Siennej 5. Charakter spotkania był świąteczny, choć z różnych przyczyn odbywało się dopiero pod koniec wielkanocnego, liturgicznego okresu. Zgodnie z programem wysłuchaliśmy członka naszego Stowarzyszenia prof. dra hab. Marka Karwalę. Przypomniał On znaną lecz do pewnego stopnia porzucaną przez niektóre, obecne prądy kulturowe, przewijającą się przez wieki inspirację sztuki (malarstwa, rzeźby, literatury i muzyki) tematyką religijną czerpiącą z Biblii. Przedstawił w sposób ciekawy przykłady o tematyce świąt Wielkiej Nocy i Bożego Narodzenia i zwyczaje tych okresów. Oto niektóre omówione dzieła: Giotto – Wjazd do Jerozolimy, Pocałunek Judasza, Kazimierz Suchulski – Niedziela Palmowa, Leonardo da Vinci – Ostatnia Wieczerza, El Greco Modlitwa w Ogrójcu, Ukrzyżowanie, Zmartwychwstanie, Rubens – Zdjęcie z krzyża i Zmartwychwstanie, Albert Chmielowski – Ecce Homo, Hans Memling Ukrzyżowanie, Bellini Pieta i Zmartwychwstanie, Grzegorz Stec – Stabat Mater, Jan Matejko – Zmartwychwstanie. Wybrane wiersze z literatury polskiej to: Maciej K. Sarbiewski – U stóp Krzyża, Stanisław Lubomirski – Sonet na całą Mękę Pańską, Felicjan Feliński – Stabat…, Leopold Staff – Zmartwychwstanie, Jan Lechoń – Wielki Piątek, Wojciech Bąk – Płakano nad Twoim ciałem, Anna Kamińska – Emaus, Artur Międzyrzecki – Droga Krzyżowa, Karol Wojtyła – Wigilia Wielkanocna, Mikołaj Bieszczadowski – Ecce Homo, Janusz S. Pasierb – Ogrójec, Jan Twardowski – Dobry Jezu z gwoździami ostrymi, Teodor Axentowicz – Święcone, Zofia Stryjeńska – Dyngus, Wojciech Wejss – Rękawka. Niektóre wybrane wiersze usłyszeliśmy w interpretacji naszej aktorki (naszej, bowiem w spotkaniach krakowskich uczestniczy od 19 kwietnia 2007 roku) Dominiki Stec-Bogdanowicz. (źródło – Biuletyn GRYF nr. 66, lipiec 2019)

14 maja 2019 r.
Z inicjatywy BT „Gryf” w dniu 14 maja 2019 roku odbyło się otwarte spotkanie w Sali Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Brzesku z Kolegium Redakcyjnym Rocznika Małopolska (regiony – regionalizm – małe ojczyzny). W tym spotkaniu wziął udział dotychczasowy redaktor naczelny Kolegium Redakcyjnego prof. dr hab. Zdzisław Noga wraz z całym zespołem oraz Przewodniczącą Małopolskiego Związku Regionalnych Towarzystw Kultury panią Barbarą Miszczyk. Spotkanie to odbyło się pod patronatem Burmistrza Miasta Brzeska Tomasza Latochy a zarazem członka naszego Towarzystwa. (źródło – Biuletyn GRYF nr. 66, lipiec 2019)

6 luty 2019 r.
Brzeskie Towarzystwo GRYF wraz z UTW zorganizowało w RCKB spotkanie, które uświetnił wykład prof. Stanisława Hodorowicza „Dwa oblicza wolności”. Wszechstronne zainteresowania profesora Stanisława Hodorowicza wykraczające daleko poza działalność naukową i zawodową, oraz barwny i żywy język pozwoliły nam spędzić ponad dwie godziny w pełnym skupieniu słuchając bardzo ciekawego wykładu. Duża w tym zasługa Rektora Zbójnika, który posługuje się z wielką swobodą językiem góralskim jak przystało na autora słownika gwary góralskiej. (źródło – Biuletyn GRYF nr. 65, kwiecień 2019)

Profesor Stanisław Hodorowicz

23 styczeń 2019 r.
Brzeskie Towarzystwo GRYF zorganizowało 23 stycznia 2019 r. Spotkanie „Brzesko w Krakowie”, na którym wyświetlone zostały fragmenty nakręconych pod opieka dr Piotra Dudy przez brzeskich licealistów filmów:
– „Budując Niepodległą – Kazimierz Missona 1874-1943” autorstwa Weroniki Motak, Natalii Piekarskiej i Karoliny Rzeźnik;
– „Zorza Wolności” autorstwa Rafała Kargo, Kacpra Puta i Jakuba Pabijana
– „Pracą i Prawdą – Jan Albin Goetz Okocimski 1864 – 1931” autorstwa Magdaleny Borowiec, Zuzanny Gemza, Franciszka Podłęckiego, Dawida Reczka, Dariusza Piotra Sapety
(źródło – Biuletyn GRYF nr. 63, styczeń 2019

Rok 2018

29 czerwiec 2018 r.
Brzeskie Towarzystwo GRYF wraz z UTW zorganizowało 29 czerwca 2018 r. w RCKB wykład pt. „Wybrańcy bogów, Franciszek i Stanisław Wyspiańscy”. Wykład wygłosił prof. dr hab. Franciszek Ziejka. (źródło – Biuletyn GRYF nr. 64, marzec 2019)

Prof. Franciszek Ziejka

Listopad 2018 r.
Brzeskie Towarzystwo GRYF zorganizowało w listopadzie 2018 r. spotkanie członków Stowarzyszenia w Krakowie, które uświetnił wykład „Konfederacja barska” wygłoszony przez znanego dziennikarza Ryszarda Dzieszyńskiego. (źródło – Biuletyn GRYF nr. 64, marzec 2019)

Rok 2017

19 grudzień 2017 r.
Brzeskie Towarzystwo GRYF zorganizowało 19 grudnia 2017 r. 48-te Spotkanie „Brzesko w Krakowie”, na którym prelekcję „Meandry współczesnej kultury” wygłosił ks. prof. dr hab. Andrzej Zwoliński. (źródło – Biuletyn GRYF nr. 58, grudzień 2017)

19 kwiecień 2017 r.
Brzeskie Towarzystwo GRYF zorganizowało 19 kwietnia 2017 r. w kawiarence Uniwersytetu Jagiellońskiego w Collegium Maius przy ul. Jagiellońskiej 15 w Krakowie spotkanie na którym ks. profesor Roman Bogacz przybliżył nam temat „Pascha żydowska a Ostatnia Wieczerza”. (źródło – Biuletyn GRYF nr. 56, kwiecień 2017)

Rok 2016

6 czerwiec 2016 r.
Brzeskie Towarzystwo GRYF przy współudziale Władz Miasta Brzeska, Władz Powiatu Brzeskiego wraz Miejskiego Ośrodka Kultury w Brzesku zorganizowała Konferencję Popularnonaukową pt. Rola Rodziny Goetzów Okocimskich w budowie i rozwoju gospodarki Regionu Polski Południowo-Wschodniej w XIX i XX wieku. Konferencja odbyła się 2 czerwca 2016 r. w Rejonowym centrum Kulturalno-Bibliotecznym na zakończenie jubileuszu 170 lecia założenia Browaru OKOCIM. Wszystkie prezentowane na konferencji referaty i materiały wydane zostały drukiem w książce pod tytułem „Rola Rodziny Goetzów Okocimskich w budowie i rozwoju gospodarki Regionu Polski Południowo-Wschodniej w XIX i XX wieku. Zarys monograficzny”.

Dr Andrzej Małysa i dr Janusz Gawlik w czasie konferencji

31 marzec 2016 r.
Brzeskie Towarzystwo GRYF zorganizowało 31 marca 2016 r. w kawiarence Uniwersytetu Jagiellońskiego w Collegium Maius przy ul. Jagiellońskiej 15 w Krakowie spotkanie z Bogusławą Stanowską-Cichoń, która zaprezentowała film o św. Hidegardzie z Bingen, prekursorce zdrowego żywienia. Drugi gość Senator RP Zbigniew Cichoń odpowiadał na pytania związane z działalnością Senatu RP.
(źródło – Biuletyn GRYF nr. 52, marzec 2016)

16 marzec 2016 r.
Brzeskie Towarzystwo GRYF wraz z UTW zorganizowało w Sali RCKB w Brzesku wykład dr Janusza Gawlika pt. „W poszukiwaniu źródeł europejskiej cywilizacji”. (źródło – Biuletyn GRYF nr. 52, marzec 2016)

Rok 2015

24 wrzesień 2015 r
Brzeskie Towarzystwo GRYF zorganizowało 24 września 2015 r. w Sali RCKB w Brzesku spotkanie, na którym prof. Feliks Kiryk wygłosił wykład nt. początków naszego miasta w szczególności zaś zasług rodu Melsztyńskich.
(źródło – Biuletyn GRYF nr. 50 , wrzesień 2015)

17 wrzesień 2015 r.
Brzeskie Towarzystwo GRYF zorganizowało 17 września 2015 r. w kawiarence Uniwersytetu Jagiellońskiego w Collegium Maius przy ul. Jagiellońskiej 15 w Krakowie spotkanie na którym Profesor Marek Karwala z Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie przybliżył uczestnikom spotkania postać ks. Jana Twardowskiego i jego wiersze, z których kilka przeczytał Andrzej Małysa. Oprawę muzyczna zapewnił wirtuoz gitary Jan Oberbek. (źródło – Biuletyn GRYF nr. 50, wrzesień 2015)

18 czerwiec 2015 r.
Brzeskie Towarzystwo GRYF zorganizowało 18 czerwca 2015 r. 40-te Spotkanie „Brzesko w Krakowie”, a w jego ramach w związku z przypadająca 630 rocznica nadania miasteczku Brzeg, czyli naszemu Brzesku i okolicznym wsiom prawa magdeburskiego, początki historii naszego grodu przybliżył prof. Feliks Kiryk. (źródło – Biuletyn GRYF nr. 49, czerwiec 2015)

25 maj 2015 r
Brzeskie Towarzystwo GRYF zorganizowało 25 maja 2015 r. w neobarokowym Pałacu Goetzów Okocimskich spotkanie, na którym prezentowało reprint unikatowej książki z 1929 r. – „Ku pamięci potomków Jana Goetza Okocimskiego”. Wydanie reprintu powiązane było z przypadającą w kwietniu 2015 r. 170 rocznicą istnienia Browaru w Okocimiu – dlatego sponsorem wydania reprintu była Spółka Carlsberg Polska. (źródło – Biuletyn GRYF nr. 50, wrzesień 2015)

Rok 2014

27 październik 2014 r.
BT GRYF zaprosiło na spotkanie z posłem RP Edwardem Czesakiem w dniu 27 października 2014 r. (źródło – Biuletyn GRYF nr. 45, październik-listopad 2014)

18 listopad 2014 r.
BT GRYF zaprosiło 18 listopada 2014 r. na wykład profesora nauk prawniczych Stanisława Waltosia „Historia Collegium Maius – Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego. (źródło – Biuletyn GRYF nr. 45, październik-listopad 2014)

Rok 2013

16 sierpień 2013 r.
Brzeskie Towarzystwo GRYF zorganizowało 16 sierpnia 2013 r. XXXI Spotkanie „Brzesko w Krakowie” a w jego ramach dyskusja, której temat to „330 rocznica zwycięstwa pod Wiedniem i jego skutki”. (źródło – Biuletyn GRYF nr. 39, październik 2013)

5 czerwiec 2013 r.
Brzeskie Towarzystwo GRYF zorganizowało 5 czerwca 2013 r. XXIX Spotkanie „Brzesko w Krakowie” . W trakcie tego spotkania Profesor Kazimierz Korus wygłosił wykład o demokracji ateńskiej, nie stroniąc od nawiązywania do współczesności.
(źródło – Biuletyn GRYF nr. 37, maj 2013)

27 luty 2013 r.
Brzeskie Towarzystwo GRYF zorganizowało 27 lutego 2013 r. XXVII Spotkanie „Brzesko w Krakowie” . W trakcie tego spotkania Profesorowie Bożena i Gabriel Turowscy opowiadali o swoich spotkaniach z ks. Karolem Wojtyłą, Kardynałem, Janem Pawłem II i Świętym XXI wieku. (źródło – Biuletyn GRYF nr. 35, luty 2013)

Rok 2012

4 grudzień 2012 r.
Brzeskie Towarzystwo GRYF zorganizowało 4 grudnia 2012 r. XXV Spotkanie „Brzesko w Krakowie” . W trakcie tego spotkania Rektor Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie prof. Włodzimierz Sady opowiadał o swojej drodze z pięknych brzeskich okolic, brzeskiego gimnazjum i liceum na ścieżki nauki aż po kierowanie Uniwersytetem oraz o swoich dalszych zamierzeniach.
(źródło – Biuletyn GRYF nr. 34, grudzień 2012)

10 październik 2012 r.
Brzeskie Towarzystwo GRYF zorganizowało 10 października 2012 r. XXIV Spotkanie „Brzesko w Krakowie” . W ramach spotkania ks. prof. dr hab. Stanisław Ziemiański, redaktor i współautor książki „Ks. Piotr Skarga (1536-1612). Życie i dziedzictwo” wygłosił wykład pt. „Troska Skargi o Ojczyznę”. Wcześniej, 26 września 2012 r. Profesor wygłosił ten wykład w Farze Brzeskiej.
(źródło – Biuletyn GRYF nr. 32, wrzesień 2012)

5 czerwiec 2012 r.
Brzeskie Towarzystwo GRYF zorganizowało 5 czerwca 2012 r. XXIII Spotkanie „Brzesko w Krakowie” . W trakcie spotkania Antonina Radzięda przedstawiła swoje obrazy oraz recytowała swe wiersze. (źródło – Biuletyn GRYF nr. 31, maj 2012)

19 kwiecień 2012 r.
Brzeskie Towarzystwo GRYF zorganizowało 19 kwietnia 2012 r. XXII Spotkanie „Brzesko w Krakowie” . W czasie tego spotkania Jan Blecharz zapoznał nas z pracą psychologa nad formą sportowców, w szczególności Adama Małysza. (źródło – Biuletyn GRYF nr. 30, kwiecień 2012)

Rok 2011

28 grudzień 2011 r.
Brzeskie Towarzystwo GRYF zorganizowało 28 grudnia 2011 r. spotkanie na Jamnej z o. Janem Górą. (źródło – Biuletyn GRYF nr. 29, grudzień 2011)

15 listopad 2011 r.
Brzeskie Towarzystwo GRYF zorganizowało 15 listopada 2011 r. XX Spotkanie „Brzesko w Krakowie” . Mieliśmy przyjemność usłyszeć brzeskie wspomnienia komandora Romana Rakowskiego z Gdańska. (źródło – Biuletyn GRYF nr. 28, listopad 2011)

16 czerwiec 2011 r.
Brzeskie Towarzystwo GRYF zorganizowało 16 czerwca 2011 r. XIX Spotkanie „Brzesko w Krakowie” . Było to spotkanie autorskie Janusza Gawlika i promocja jego książki pt. „Wspomnienia z mojej BUDY”. Opowiadał on o zamyśle i powstawaniu książki opisującej lata 1953-1957 Brzeskiego Gimnazjum i Liceum. (źródło – Biuletyn GRYF nr. 26, czerwiec 2011)